DATA2TRUST
 Digitaal Vertrouwen
 

Disclaimer

Algemeen:

Op deze pagina vindt u de bepalingen van toepassing op https://www.d2trust.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Data2Trust Consultancy. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt met financieel gewin als doel. U mag de informatie op deze website hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht of anderszins aangegeven via zogenaamde 'creative commons' bepalingen.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Data2Trust Consultancy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Data2Trust Consultancy.


Indien van toepassing:

Data2Trust Consultancy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.d2trust.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.


Data2Trust Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen:

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.d2trust.nl op deze pagina.